Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre NORADRESSES  e-shop

1.    Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Klaudia Klučka, so sídlom Štefánikova 48, 943 01 Štúrovo.
2.    Predávajúcim je Klaudia Klučka, so sídlom Štefánikova 48, 943 01 Štúrovo. IČO: 48 278 718
3.    Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.noradresses.sk je Klaudia Klučka, so sídlom Štefánikova 48, 943 01 Štúrovo.
4.    Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnicka osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5.    E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb.
6.    Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7.    Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8.    Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje nasledovné obchodné podmienky pre dodávku tovaru predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predavajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany zaväzné. Predavajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.


OBJEDNÁVANIE TOVARU

E-shop je otvorený 24 hodín denne pre elektronické objednávanie, obsluha E-shopu je k dispozícii denne od 9h do 18h. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka priamo v E-shope. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Zaväzujeme sa odberateľom dodávať len tovar v zodpovedajúcom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy kúpna zmluva vzniká následne samotným dodaním tovaru. V cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúcí pre vznik kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na uhradenie celej finančnej čiastky tovaru kupujúcim vopred. V prípade, že v priebehu doby,  kedy bol tovar objednaný,  prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny dodávaného produktu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcím upraviť alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt.


Neprebratie tovaru

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky (poštovné a balné) ako aj výdavky vzniknuté spätným doručením zásielky k nám  a to v celkovej sume 10 eur + 20% z celkovej hodnoty objednávky, ako aj prípadné súdne a exekučné poplatky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem, budú mu vyčíslené, všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradiť, predávajúci bude úhradu vymáhať súdnou cestou.

V prípade, že si zákaznik tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.


SPOSOB
 DORUČENIA A DOBA DODANIA

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej posty.Tovar  bude doručený najneskôr do 5 pracovných dní od podania zásielky

Cena za doručenie - dobierkou je  poštovné  4,75,- EUR .
Cena za doručenie - bakovým prevodom na účet je  poštovné  3,50,- EUR .


Priemerná doba expedície tovaru, ktorý je skladom sa pohybuje do 3 dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom vopred upozornímekupujúceho e-mailom na dĺžku dodacej lehoty tovaru a bude mať možnosť objednávku stornovať alebo upraviť. Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý nie je skladom môže byť až 1-2 týždne.

 Doručenie a prevzatie tovaru

1.    Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom služieb Slovenskej pošty.
2.    Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie povinnosti doručiť tovar sa považuje doručenie tovaru na určené miesto.
3.    Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne a mieste uvedenom v objednávke.
4.    Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom Geis spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.
5.    Predávajúci zodpovedá za tovar až po okamih jeho prevzatia kupujúcim, kedy nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento prevezme všetky časti objednaného tovaru a prevzatie tovaru písomne potvrdí.
6.    Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom doklad o kúpe (faktúru), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.
7.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie alebo zničenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Uvedené situácie rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po nahradení všetkých škôd prepravcom. 


CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Dobierka -  Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík. PREVEZMEM = ZAPLATÍM

Tovar odosielame na dobierku len v rámci SR.

2.Bankový prevod - tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol .

Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po  prijatí  platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní.

V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, prosíme Vás platbu realizovať do 3 pracovných dní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

Ceny  tovaru uvedené v e-shope sú konečné. Ceny môžu podliehať zmenám i bez prechádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Celkovú cenu za objednávku tvorí základná cena tovaru, ku ktorej sa pripočíta cena za dopravu určená tarifou Slovenskou pošty a prípadne cena dobierky.

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je pripojená ku každej zásielke, slúži zároveň ako dodací a záručný list. Kupujúci uhrádza objednaný tovar dobierkou alebo vopred prevodom na účet predávajúceho. Pri cenovo náročnejších produktoch, ako sú kožuchy , spoločenské šaty,alebo objednavky presahujúce sumu 200 eur si predávajúcí pre vznik kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na uhradenie celej finančnej čiastky tovaru kupujúcim na účet predávajúceho vopred.


UPOZORNENIE!

POSKYTUJEME VÁM  REÁLNE FOTKY,VŠETKY FOTKY, KTORÉ VIDÍTE V PONUKE SÚ  NAFOTENÉ FIRMOU NORA DRESSES.

Fotky sú majetkom spoločnosti Nora Dresses.  Sťahovať a používať fotky na učeľ, ako prostriedok v predaja je zakázané!

Za farebný rozdiel medzi realitou a na ukážkových fotkách prevádzkovateľ webovej stránky nezodpovedá!


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu /faktúry/ a číslom bankového účtu kupujúceho.

Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Pre vrátenie tovaru musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt.

Tovar musí byť v pôvodnom obale.

Tovar musí byť nepoškodený.

Tovar nesmie byť nosený.

Tovar musí byť kompletný.

Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe.

Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.

Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. Je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nenoseného tovaru.

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

Pri nadmernom vracaní tovaru si vyhradzujeme právo takýmto objenávateľom stornovať objednávku. O stornovaní objednávky budú zákazníci informovaní mailom, alebo telefonicky.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy.

Ak ste šaty kupovali so zľavovým kupónom tak iba výmena je mozna, vrátenie žiaľ nie.

POZOR:  Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 4,50 €.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

Formulár pre: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.docx

Formulár pre: VYMENA TOVARU.DOCX


Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 4 hodín od uskutočnenia objednávky telefonicky, alebo e-mailom na adresu www.noradresses.sk v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO a číslo objednávky. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase 4 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 3 pracovných dní späť, a to poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom (podľa priania zákazníka). Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v hore uvedenej lehote 4 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii sa dopredu nezaväzuje !!!.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1.   Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@noradresses.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3.   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k spokojnosti kupujúceho individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom.

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov od doby prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nešetrným a nesprávnym používaním výrobku, a prirodzeným opotrebením, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých vedel pred prevzatím tovaru a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tavaru.

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne s priložením kopie dodacieho listu/faktúry a reklamovaného tovaru na adrese predávajúceho. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

O prípadnej vade dodaného tovaru je kupujúci povinný informovať bezodkladne predávajúceho, ihneď po obdržaní zásielky. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní nebudú reklamácie bez doručenia tovaru,telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2.   Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
3.   Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z nesplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.   Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.4.2016. 


PREVÁDZKOVATEĽ:

Klaudia Kľučka

Štefániková 48

943 01 Štúrovo

IČO: 48 278 718
DIČ: 1083929748
IČ DPH SK1083929748

e-mail: info@noradresses.skSpäť do obchodu